Kulttuuriympäristötyö ja -tieto kaupunkisuunnittelussa

maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00 ja tiistai 12.5.2015, 13.30 – 15:00

Puheenjohtajat: Hannele Kuitunen, Tampereen kaupungin museopalvelut, Pirkanmaan maakuntamuseo & Satu Kähkönen, Jyväskylän yliopisto

 

Työryhmässä tarkastellaan kulttuuriympäristötyön ja -tiedon sekä erilaisten kulttuuriympäristöön liittyvien hankkeiden ja kansalaisosallistumisen vaikutusta yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun sekä kaupunkikäsityksen rakentumiseen. Kulttuuriympäristötyöllä tarkoitetaan laajasti viranomaisten ja eri sidosryhmien toimintaa kulttuuriympäristökentällä ja kulttuuriympäristötiedolla kulttuurimaisemaa, rakennettua kulttuuriympäristöä ja arkeologista perintöä koskevaa tietoa. Tietoa hankitaan esimerkiksi maankäytön suunnittelun käyttöön suunnitelmien vaikutusten arvioimiseksi.

Kaupungit ovat jatkuvassa muutoksessa, mutta historia on monella eri tasolla läsnä. Dokumentoinnilla ja selvityksillä tallennetaan kaupunkia muistitiedoksi, mutta dokumentoinnin valjastaminen yhteiskunnalliseen käyttöön on suurelta osin hyödyntämättä. Visuaalisesti näkymättömissä oleva tieto, esimerkiksi arkeologisen kulttuuriperinnön muodossa, voi avata uusia näkökulmia paikkojen merkitysten tarkasteluun. Tietoa kulttuuriympäristöstä tuotetaan monella tavoin, useimmiten erilaisissa dokumentointi- ja inventointihankkeissa. Kulttuuriympäristöviranomaisilla kuten museoilla, Ely-keskuksilla ja maakuntaliitoilla on oma roolinsa näissä hankkeissa, mutta työtä kulttuuriympäristöä kokevien kysymysten parissa tekevät myös yksittäiset kansalaiset, kansalaisjärjestöt, suunnittelijat ja tutkijat.

Työryhmässä tarkastellaan tiedon ja vallankäytön suhdetta kaupunkisuunnittelua ohjaavissa prosesseissa asiantuntijatyön, erityisesti edellä mainittujen maankäytön suunnittelua varten laadittujen selvitysten näkökulmasta. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kenttää ja keinoja pohditaan viranomaisten asettamien suojelutavoitteiden lisäksi myös kaupunkilaisten näkökulmasta ratifiointia odottavan Faron sopimuksen hengessä; oikeutena kulttuuriperintöön.

Kaupungit käsitetään yhä enemmän muuttuvina, elävinä kokonaisuuksina. Vastaavatko kulttuuriympäristöalan toimijoiden toimintamallit nykyisiä käsityksiä kaupungista? Miten historialliset tasot otetaan huomioon tämän päivän yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelussa? Erityisesti nuoremman rakennetun kaupunkiympäristön nopea syntyprosessi ja yhtä nopeasti syntynyt muutostarve edellyttävät kulttuuriympäristöalalta uusia toimintatapoja ja työkaluja sekä joustavuutta. Kaupunkisuunnittelu fokusoi tällä hetkellä voimakkaasti kaupunkikeskustojen tiivistämiseen ja sotien jälkeen rakennettujen modernien asuinalueiden täydennysrakentamiseen. Työryhmä pohtii millaisin välinein mm. tähän aiheeseen voi tarttua ja tarjoaako esim. ns. paikkojen luenta tai kulttuurinen kaupunkikäsitys aineksia parempaan kaupunkisuunnitteluun.

Työryhmään toivotaan puheenvuoroja sekä kulttuuriympäristötiedon tuottajilta että sen käyttäjiltä laaja-alaisesti paitsi museosektorilta, myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, -tutkimuksen ja kansalaisosallistumisen kentiltä. Kohderyhmänä ovat kaupunkisuunnittelun eri toimijat, tutkijat, kaupunkilaiset ja museoalan edustajat.

 

maanantai 11.5.2015, 15:30

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointien kehittämistoimintaa
Kirsi Niukko, Turun yliopisto

Kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset Joensuun ruutukaavakeskustan suojeluhistoriassa 1960-luvulta 2010-luvulle
Pekka Piiparinen, Itä-Suomen yliopisto

Oulun koulut – monialainen selvitystyö osana kaupunkisuunnittelua, kiinteistönhoitoa ja palveluverkkotyötä
Arkkitehdit Helena Hirviniemi & Pia Krogius, Oulu

 

tiistai 12.5.2015, 13.30 – 15:00

Kaupunginosa-identiteettejä raitiolinjan varrelta
Annamari Huovinen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Maanalainen Tampere: Arkeologinen kulttuuriperintö kaupunkirakentamisessa
Ulla Lähdesmäki, Pirkanmaan maakuntamuseo

Saneerattu kaupunki: Ajatuksia 1960- ja 1970-luvuilla rakennetun kaupunkiympäristön kehittämistavoitteista 2010-luvulla
Hannele Kuitunen, Pirkanmaan maakuntamuseo

Täydennysrakentamisen haasteet kulttuuriympäristössä
Jari Mettälä, Hyvinkään kaupunki