Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa

(In English below)

 

Puheenjohtajat:

 

Ark Elina Alatalo

POLEIS-ryhmä

Tampereen yliopisto

elina.alatalo@gmail.com

 

FM Heli Ansio

ArtsEqual –hanke

Työterveyslaitos

heli.ansio@ttl.fi

 

Pia Houni

Dosentti

ArtsEqual –hanke

Työterveyslaitos

pia.houni@ttl.fi

 

Anitta Raitanen

VTM

Kansalaisareena ry

anitta.raitanen@kansalaisareena.fi

 

Vallitsevaa kulttuuria voi ymmärtää ja sen tulevaisuutta ennustaa kiinnittämällä huomiota sille vastakkaisiin, toisiin kulttuureihin. Tässä työryhmässä lähestytään toimijoiden kaupunkia kysymällä, millaisia näkymiä erilaiset ruohonjuuritason kokeilukulttuurit ja kriittiset taide- sekä vertaisprojektit tarjoavat kaupunkiin. Mitä ne kertovat meille, ketkä näillä kentillä työskentelevät ja millaisten sisältöjen parissa?

Taide tarjoaa areenan, jonne voidaan luoda toisia tiloja, joissa leikkiä ja kokeilla vapautuneempana normeista. Onko tällaisten toisten tilojen luomisessa metodisesti jotain, josta kaupunkitutkijat ja -kehittäjät voisivat oppia? Tulisiko meidän katsoa esimerkiksi Pikseliähky-taidefestivaalin tyyppisiin toimijoihin, jonka seminaareissa ja työpajoissa käsiteltiin talkoiden eli vapaaehtoistyön uutta tulemista sosiaalisen median välityksellä viisi vuotta aiemmin kuin tee-se-itse kaupunkikulttuurin vertaisaika todella nousi esiin? Kertooko se jotain, kun tuolla foorumilla painopiste on nyt siirtynyt ihmisen ja luonnon välisen suhteen tutkimiseen, mm. ruuan kokeellisen tuotannon tai paikallisen vanhan luontotietouden elvyttämisen kautta?

Taiteen ja toisen ihmisen kautta voidaan katsoa maailmaa toisen silmistä, mutta myös olla toisena.  Kokeilukulttuurit ovat jonkinlaista toisena, itselle uutena olemista. Esimerkiksi yhteisölliset työtilat ovat kasvava ilmiö, johon oleellisesti kuuluu omaehtoinen itsen etsintä. Millaista sosiaalista pääomaa ja ymmärrystä syntyy, jos voimme hetkellisesti esimerkiksi taiteen kautta kokea haastavia toiseuksia tai etsiä omaa itseämme vapaasti kokeilemalla, vertaisverkoston tuella?

Työryhmä toivottaa tervetulleeksi puheenvuoroja, joissa vallitsevia käsityksiämme kaupungista hahmotellaan kiinnittämällä huomiota vallitsevan reunamilla, tai sen sisällä, pieninä toisina taskuina majaileviin uusiin ilmiöihin.


 

Peer-to-Peer, Experimental Cultures and Art as the Other in City

We can understand our prevalent culture and foresee its future by paying attention to cultures counter and other to it. In this session we approach the City of Actors by asking, what kinds of insights different grass roots experiments, critical art and P2P projects give to City? What do they tell, who act in these fields and around what themes?

Art offers an arena to which we can create other spaces, where we can play and test freer from norms. Is there method-wise something in creating these kinds of spaces that urban researchers and developers could learn from? Should we e.g. look into actors such as Pixelache art festival, whose workshops and seminars dealt with the new coming of voluntary work (talkoot) with the help of social media five years earlier than the era of Do-It-Yourself and P2P really popped up? Does it tell us something, if that forum now studies the relationships of human and nature, a.o. by experimental food production or by reviving old local knowledge of nature?

By art and by other human beings we can look the world through the other’s eyes but also be the other. Experimental cultures are about being something other, new to oneself. E.g. independent small co-working spaces are a growing phenomenon, to which searching the self is an essential part. What kind of social capital and understanding is born if we can momentary experience challenging otherness or search ourselves by free experimenting, supported by a peer-community?

Session warmly welcomes proposals in which our dominant concepts of City are re-sketched by paying attention to the new phenomena found in small other pockets inside or at the edges of the prevalent.