Ympäristöllisesti kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen kaupunki?

Viime vuosina kaupunkiorganisaatiot ovat joutuneet monilla tavoin vastaamaan kestävän
kehityksen tuomaan paineeseen. Kestävän kehityksen indikaattorit myös haastavat kaupungit globaaliin kestävyyskilpailuun. Monet kaupungit ovat muokanneet strategiaansa kestävän kehityksen tavoitteiden innoittamana. Strategiatason ohella kestävyyslähtöisyys on mukana myös kaupunkien suunnittelukäytännöissä.

Jotkut kaupungit ovat myös omaehtoisesti nousseet eturintamaan ilmastokriisin vastaisessa taistelussa. Kaupunkien kestävyystyössä korostuukin usein ympäristöllinen kestävyys ja päästövähennystoimet. Kestävää kaupunkia tehdään esimerkiksi infrastruktuuria, energiantuotantoa, kaavoitusta ja liikenneratkaisuja toteutettaessa.

Ympäristökestävyyden ohella tärkeää olisi huomioida myös sosiaalinen kestävyys. Ovatko
kaupunkien ponnistelut ympäristön puolesta sosiaalisesti oikeudenmukaisia? Onko kaikilla
kaupunkilaisilla varaa asua kestävässä kaupungissa? Millaista kaupunkia kestävyystavoitteet tuottavat ja kenelle? Entä mikä rooli ruohonjuuritason toimijoilla on kestävän kaupungin tavoittelussa? Tavoittelevatko kaupungit kestävyyttä taloudellisen kilpailukyvyn, elinvoiman vai kaupunkilaisten näkökulmasta? Voidaanko ympäristökysymyksiä ylipäätään kytkeä sosiaalisiin kysymyksiin? Toisaalta miten taata sosiaaliseen kestävyyteen tähtäävien toimien ympäristökestävyys. Onko olemassa win-win -vaihtoehtoja vai ovatko kestävyyden eri näkökulmat nollasummapeli?

Tähän työryhmään kutsumme laajasti esityksiä, joissa keskustellaan ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden ilmiöistä ja näkökulmista kaupungeissa; niiden yhteensovittamisesta, ristiriidoista ja yhteishyödyistä. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi empiiristä tutkimusta, käsitteellistä kehittelyä, konkreettisia kaupunkien kehittämishankkeita tai ruohonjuuritason toimintaa. Työryhmän koollekutsujat tarkastelevat teeman kysymyksiä Towards Eco-Welfare State (ORSI) -hankkeessa.

 

Työryhmän puhenjohtajat:

Antti Wallin, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, antti.wallin@tuni.fi

Juha Peltomaa, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus, juha.peltomaa@ymparisto.fi