Uudet digitaaliset 3D-visualisoinnit ja osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

Kaupunkisuunnittelun välineinä osallistavat menetelmät ovat nykyisin vahvasti integroitu osaksi suunnittelu- ja kaavoitusprosesseja Suomessa ja kansainvälisesti, ja näitä on kehitetty ja tutkittu laajasti. Erityisen kiinnostavia suunnittelun näkökulmasta ovat uudet digitaaliset teknologiat, kuten 3D-visualisoinnin menetelmät osallistamisessa. Älykkäiden kaupunkien suunnitteluprosessit ovat voimakkaasti digitalisoituneita, ja uusien geospatiaalisten tietoaineistojen ja kolmiulotteisten (3D) visualisointien laajempi kehittäminen sekä hyödyntäminen kasvavat vauhdikkaasti.

Digitaalisia 3D-kaupunki- ja rakennusmalleja sovelletaan laajasti eri mittakaavatasoilla erityisesti rakennusten ja infrastruktuurin suunnitteluun. Niiden taustalla on tyypillisesti 3D- suunnittelumallit tai laserkeilaamalla ja digitaalisen fotogrammetrian menetelmin tuotetut 3D-aineistot. Näillä menetelmillä pystytään aiempaa yksityiskohtaisemmin esittämään kaupungin fyysistä rakennetta virtuaalisesti reaalimaailmaan verrattavalla tavalla ja visualisoinnissa niihin voidaan liittää esim. suunnitteluelementtejä (lisätty todellisuus, augmented reality (AR)). VR (virtual reality) -laseja pitävä osallistuja voi myös immersiivisesti liikkua mallin sisällä. Uudet teknologiset ratkaisut, jotka mahdollistavat 3D-kaupunki- ja ympäristömallien luomisen aiempaa tehokkaammin tarjoavat mielenkiintoisen alustan osallistavaan suunnitteluun. 3D-mallien hyödyntäminen on kuitenkin vasta alussa kaupunkisuunnittelussa, eikä niitä juurikaan ole sovellettu esimerkiksi kaksisuuntaisen, vuorovaikutteisen suunnittelun välineinä, joiden avulla osallistujat voisivat tunnistaa ja jakaa kokemuksiaan.

Uudet 3D-teknologiat luovat sekä mahdollisuuksia että haasteita kaupunkisuunnittelulle. Visuaalisen kommunikaation edistäminen voi parantaa saavutettavuutta osallistujien kannalta ja laajentaa suunnittelun tietopohjaa lisäten kaupunkisuunnittelun demokraattisuutta. Samanaikaisesti on kuitenkin huomioitava, että ihmisten taidot ja käytettävissä olevat välineet vaihtelevat digitaalisten 3D-teknologioiden hyödyntämisessä. Tämä liittyy ns. digikuiluun yhteiskunnassa ja kytkeytyy teknologiakehityksen eettisyyteen. 3D-visualisointeihin liittyy myös muita haasteita, jotka ovat tyypillisiä suunnittelurepresentaatioille.

Kutsumme tähän työryhmään esittäjiä, jotka tutkivat, kehittävät, testaavat tai soveltavat digitaalisten 3D-teknologioiden käyttöä osallistavassa kaupunkisuunnittelussa ja kaupungin toiminnassa. Näkökulma voi siten olla teoreettinen tai empiirinen. Toivotamme tervetulleeksi monialaisesti eri tieteenalojen edustajat sekä käytännön toimijat kuten kaupunkisuunnittelijat.

 

Työryhmän puheenjohtajat:

Dosentti Nora Fagerholm, Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto, p. 040 708 0642, nora.fagerholm@utu.fi

Tutkijatohtori Juho-Pekka Virtanen, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto, p. 050 405 7791, juho-pekka.virtanen@aalto.fi

Tohtorikoulutettava Kaisa Jaalama, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto, p. 050 351 7225, kaisa.jaalama@aalto.fi