Osallistavan kulttuurisuunnittelun menetelmät kaupunkitutkimuksessa

Kansalaisten osallistamisesta on tullut kaupunkisuunnittelun yleinen ja itsestään selvä periaate. Sitä on kuitenkin kritisoitu näennäisenä, sillä erilaisten ihmisryhmien ja kulttuurien huomioiminen ja tavoittaminen, on usein vaikeaa, eikä käytännössä toteudu toivotulla tavalla. Kuunnellaanko kaupunkien kehittämisessä vain niitä, jotka joka tapauksessa ottavat kantaa asuinalueensa tulevaisuuteen? Kaupunkitutkimuksessa tarvitaankin edelleen lisää keskustelua osallistamisen menetelmistä ja käytännön toteuttamisesta.

Työryhmässä keskitytään erityisesti kulttuurin rooliin osallistumisen ja osallisuuden lisäämisessä osana kaupunkien kehittämistä. Olemme kiinnostuneita eri tutkimusotteiden ja –suuntausten vaikutuksesta kulttuurisuunnittelussa. Kulttuurin määritteleminen vaikuttaa siihen minkälainen rooli sille rakentuu osallistamisen prosessissa. Kulttuuri voidaan nähdä joko suppeasti taide- ja kulttuuritoimintana tai laajemmin elämäntapana ja ihmisten paikoille antamina merkityksinä. Miten taiteella voidaan lisätä kansalaisten osallisuutta? Mitä taas laaja näkökulma kulttuuriin oikeastaan merkitsee ja mitä silloin
tutkitaan ja kartoitetaan? Mitkä arjen osa-alueet ovat merkittäviä kaupunkiympäristössä ja miten niitä kartoitetaan?

Toivotamme työryhmään tervetulleeksi erilaisten hankkeiden esittelyjä ja teoreettismetodologista pohdintaa osallistumisen ja osallisuuden toteutumisesta.

 

Työryhmän puheenjohtajat:

dos. FT Eerika Koskinen-Koivisto, Jyväskylän yliopisto,
Kulttuurit ja yhteisöt muuttavassa maailmassa (KUMU)
eerika.koskinen-koivisto@jyu.fi


FT, yliopisto-opettaja Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto,
Kulttuurit ja yhteisöt muuttavassa maailmassa (KUMU)
kaisu.kumpulainen@jyu.fi