Työryhmäkutsu / Call for Sessions

 

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 28.-29.4.2022 Tampereella. Päivien teema on Kestävä kaupunki. (English below)

Kaupunkitutkimuksen päivät 2022 pyytää ehdotuksia kestävää kaupunkia käsitteleviksi työryhmiksi. Työryhmät voivat perustua empiiriseen tutkimukseen tai kestävyyden ja kaupunkien teoreettis-käsitteelliseen tarkasteluun.

Päivien tavoitteena on pohtia kaupunkien kestävyyden ulottuvuuksia ja tunnistettavuutta. Miten kaupungin kestävyys määritellään ja minkälaista kestävyyttä tarvitaan? Onko urbaani elämäntapa kestävää? Millaisia arvoristiriitoja ja epävarmuuksia kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyy, ja miten monitieteisellä ja tieteidenvälisellä yhteistyöllä voidaan edistää muutosta kohti kestävämpiä kaupunkeja? Miten teknologia ja digitalisaatio kietoutuvat kaupunkien sosiaaliseen ja tilalliseen rakentumiseen?  Kuka käyttää valtaa kestävyyden määrittelyissä? Entä millaisia tulkintoja kaupungistumisesta, kestävyydestä ja kaupunkiyhteisöistä syntyy, kun eri sukupolvien ja ihmisryhmien sekä materiaalisuuden ja monilajisuuden perspektiivit kohtaavat kulttuurisesti ja sosiaalisesti monimuotoistuvassa yhteiskunnassa? Kuinka kaupunkien kestävyyttä on lähestytty aikaisemmin, ja miten menneisyydessä tehdyt tulkinnat ja kaupunkiutopiat voivat lisätä ymmärrystämme siitä, mikä on mahdollista? Kuinka kaupunkien kykyä ennaltaehkäistä kriisejä ja sopeutua niihin voidaan vahvistaa?

Kutsumme kaikkia monipuolisesti kestävästä kaupungista kiinnostuneita osallistumaan Kaupunkitutkimuksen päiville Tampereelle. Päivät pyritään järjestämään pääosin paikan päällä, mutta seuraamme tarkasti koronatilannetta. Toivomme työryhmäehdotuksia 14.1.2022 mennessä. Kannustamme tekemään ehdotuksia, jotka vahvistavat tieteidenvälistä keskustelua. Ehdotukseen tulee sisältyä työryhmän otsikko, esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö sekä työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä maksimissaan 3500 merkkiä). Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat2022@tuni.fi.


Finnish Urban Studies Conference will be held in Tampere on April 28-29, 2022. The theme of the conference is Sustainable Cities.

The Urban Studies Conference 2022 calls for sessions around the theme of sustainable cities. The sessions can be based on empirical research or theoretical/conceptual examination of sustainability and cities.

The aim of the conference is to discuss various dimensions and meanings of urban sustainability. How is urban sustainability defined and what kind of sustainability is needed? Is the urban lifestyle sustainable? What kind of value conflicts and uncertainties are related to sustainable solutions, and how can multi- and transdisciplinary collaboration foster change towards more sustainable cities? How are technology and digitalization entangled with the social and spatial construction of cities? Who uses power in defining sustainability? What kind of interpretations are made about urbanization, sustainability, and urban communities, when the perspectives of different generations, groups of people, materiality and multiple species meet in culturally and socially diversifying societies? How has urban sustainability been approached before and how can previous interpretations and urban utopias increase our understanding of what is possible? How can cities’ capacity to prevent and increase resiliency to crises be improved?

We invite everyone who has a wide-ranging interest in urban sustainability to participate in the Urban Studies Conference in Tampere. We aim to organize a live event, but we will follow the corona situation carefully. The deadline for the session proposals is on January 14, 2022. We encourage proposals that strengthen interdisciplinary discussion. Each proposal should include a title of the session, name(s) of presenter(s), email address(es), and affiliation(s), as well as a description of the content and aims of the session (max. 3,500 characters). Please send your proposal by email to kaupunkitutkimuksenpaivat2022@tuni.fi.