Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa

tiistai 12.5.2015, 13.30 – 15:00

Puheenjohtajat: Elina Eskelä, Helsingin yliopisto & Heli Ansio, Työterveyslaitos

 

Suomalaisen arjen näyttämöinä ovat useimmiten koti ja työpaikka. Sekä asuminen että työ ovat muutoksessa. Niihin vaikuttavat monet, osittain yhteenkietoutuvat ilmiöt, kuten kaupunkiseutujen kasvu, maahanmuuton lisääntyminen, rakennuskannan korjaustarpeet ja uudet asuinalueet, asuinalueiden sosiaalinen erilaistuminen, siirtymä fordistisesta tuotannosta jälkifordismiin, pätkätöiden ja prekarisaation yleistyminen sekä työtapojen moninaistuminen. Työelämän tutkijoiden hahmottelema ”uusi työ” on paitsi mosaiikkimaista ja pirstaloitunutta, myös usein estetisoitunutta ja esityksellistä. Asumisvalinnoilla taas esitellään moninaistuvia elämäntyylejä, ja toisaalta erilaiset elämäntyylit luovat uusia tarpeita rakennetulle ympäristölle. Kaupunkilaisten tarpeita palvelevat asumisen ja työn tilat ovat edellytys ihmisten hyvinvoinnille, mutta ne ovat olennaisia myös kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden ja taloudellisen kilpailukyvyn kannalta.

Jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus hyvään elämään kodissa ja työssä, tarvitaan tietoa asukkaiden ja työntekijöiden arjesta. Miten asumisen ja työn tilat vastaavat nykyisiä tarpeita – tai millaisia tarpeita ne synnyttävät? Ketkä loistavat pääosissa ja ketkä jäävät sivurooleihin asumisen ja työn näyttämöillä? Minkälaisia dialogeja asuinalueilla ja työpaikoilla käydään – tai minkälaisia kaivattaisiin? Millä tavalla sosiaalinen vuorovaikutus asuinalueilla on käsikirjoitettu? Miten monikulttuuristuminen näkyy asumisen näyttämöillä? Millaisia työn esittämisen tiloja kaupungeissa tarjoutuu? Millaista työtä ja työn esityksiä kaupungeissa tuotetaan ja kohdataan?

Monitieteinen työryhmä on suunnattu asumisen ja työelämän tutkijoille ja muille asiantuntijoille. Työryhmässä käsitellään näitä teemoja erityisesti (mutta ei pelkästään) asukkaiden sekä työntekijöiden ja työorganisaatioiden tutkimuksen näkökulmasta. Työryhmä toivottaa tervetulleiksi sekä asumista ja asunnottomuutta että työtä ja työttömyyttä kaupunkien näyttämöillä käsittelevät puheenvuorot.

The performance of life and work on the stage of everyday urban life

The stage on which everyday Finnish life is performed is usually the workplace and the home. However, both home and work life are becoming affected by several, intertwined phenomena, such as the growth of urban areas, increasing immigration, changes in the built environment, residential differentiation, the transition from the Fordist to post-Fordist mode of production, the normalisation of temporary jobs, precarisation, and diversifying working habits. “New work” is not only mosaic-like and fragmented, but also often aestheticised and performative. Diversifying lifestyles are reflected by housing choices, and these choices generate new requirements for the built environment. Home and work premises are prerequisites for people’s well-being, but they are also essential for the vitality and competitiveness of city regions.

We need information on the everyday life of residents and workers in order to ensure that as many of them as possible have a good life both at home and at work. How do homes and work premises suit current needs – or what kind of needs do they generate? Who shines in leading roles and who plays the side roles on the stages of home and work? How is the manuscript of social interaction in residential areas written, and how does increasing multiculturalism affect this? What kind of premises does the city offer for work performances? What kind of work and work performances are produced and encountered in cities?

This multidisciplinary working group is intended for researchers and experts in home and work. The working group examines these themes particularly (but not solely) from the perspectives of residents, workers and work organizations. The group welcomes presentations regarding housing and homelessness as well as work and unemployment on life’s stage, provided by the city.

 

Tiheällä sekoittamisella tasa-arvoisempaa kaupunkia? Eri hallintamuotoisten asuntojen asukkaiden rinnakkaiselo, sen esteet ja edellytykset Ruoholahden sekataloissa
Jutta Juvenius, Helsingin yliopisto

Asumistyytyväisyyden käsite työkaluna kansainvälisten osaajien tutkimuksessa
Elina Eskelä, Helsingin yliopisto

Anywhere working – how can a city response?
Suvi Nenonen, Aalto University

Kaupunki yhteisöllisten työtilojen näyttämönä
Heli Ansio, Työterveyslaitos