Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä
Cities and urban regions – behind the scenes of power

maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00

Puheenjohtajat: Raine Mäntysalo, Aalto University, Ilona Akkila, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) & Jonne Hytönen, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK)

 

Ketkä päättävät kaupunkitilasta ja kaupunkiseutujen kehityksestä ja miten päätökset syntyvät? Päättävätkö kaupunkitilasta vaaleissa valitut poliitikot, asiantuntijuuteensa nojaavat suunnittelijat, markkinoiden taloudellista logiikkaa noudattavat elinkeinotoimijat vai kansalaiset ja yhteisöt, jotka pyrkivät vaikuttamaan ohi perinteisten vaikutuskanavien? Suunnittelujärjestelmä tarjoaa lakisääteisten vuorovaikutusmenettelyjen ”näyttämöitä”, mutta usein tehokkaammaksi koetaan suora vaikuttaminen ”kulissien takana”. Päättäjiin kohdistavat odotuksia sekä eri hankkeita ajavat yksityiset toimijat että niitä vastustavat kansalaistoimijat. Toisaalta myös kunnat ja valtiot tekevät keskenään kaavoitusjärjestelmän ulkopuolisia seudullisia sopimuksia, joihin ei liity vaikutusten arviointia tai osallistumista. Yhä suurempi osa kaupunkiseutujen suunnittelusta tapahtuu siten ns. epävirallisina, improvisoituina näytelminä; käytäntöinä, jotka pyrkivät joko syrjäyttämään tai täydentämään virallista käsikirjoitusta eli lakisääteistä kuntiin sidottua maankäytön suunnittelua.

Kaupunkipolitiikka ja -suunnittelu ovat yhä vaikeammin paikannettavissa olevia ja vähemmän läpinäkyviä prosesseja, jotka eivät istu perinteiseen ajatukseen suunnitteluhierarkiasta. Lisäksi lainsäätäjä tahtoo myös kaavoittajan ”edistävän kilpailua. Minkälaiset seuraukset kehityksellä on paikallisdemokratialle, elinympäristölle ja suunnittelun legitimiteetille?” Merkitseekö kaavoittajan uudenlainen rooli aiempaa markkinaehtoisempaa suunnittelua, vai terveiden markkinoiden toimivuudesta huolehtimista kaupunkiseudun kuntarajat ylittävässä mittakaavassa? Etsimme syvempää ja vivahteikkaampaa ymmärrystä virallisen suunnittelun ja epävirallisten käytäntöjen monitahoisesta suhteesta, johon esitysten aihepiirien toivotaan tavalla tai toisella liittyvän. Aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista: kaupunkiseuduilla omaksutut epämuodolliset suunnittelu- ja sopimuskäytännöt, edustuksellisen demokratian ja suoran vaikuttamisen suhde, kilpailun edistämisen ja kaupunkiseudun elinvoiman suhde, kaavoittajan ja kaupallisten toimijoiden vuorovaikutus.

 

Cultural planning totuttujen ajatusmallien haastajana: uusi lähestymistapa kaupunkikehittämiseen vai taas yksi ohimenevä muoti-ilmiö?
Helka Kalliomäki & Jukka Vahlo, Turun yliopisto

Pathological traits in the applications of the Land Use and Building Act: Case Kasinonsaari
Kaj Nyman, University of Oulu & Raine Mäntysalo, Aalto University

The Urban Programmes as practice arenas for metropolitan governance
Kanerva Kuokkanen, University of Helsinki

Kaupunkiseutujen eheyttämisen monet ulottuvuudet – kokemuksia Tampereelta ja naapurista
Iina Sankala & Kati-Jasmin Kosonen, Tampereen yliopisto