Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus

Tässä työryhmässä tarkastellaan yhteistä kaupunkitilaa, johon kaikilla on ainakin rajoitettu pääsy. Kadut, aukiot ja puistot, julkiset rakennukset, kaupat sekä liikennevälineet ovat selvästi tällaista tilaa. Arki yksityisten seinien sisällä, vaikka tärkeää sekin, ei kuulu työryhmän aihepiiriin. Arkea ei kuitenkaan lähestytä juhlan vastakohtana, sillä toistuvat seremoniat, juhlat ja karnevaalit ovat tie­tyssä mielessä osa kaupunkiarkea.

Dramatiikka ja teatterillisuus on mahdollista nähdä vastinparina. Koemme arkidraaman per­soonina ja toimintana, jotka kantavat henkilökohtaista merkitystä elämän kokonaisuuden kan­nalta. Teatterillisuus taas liittyy arkidraaman julkiseen ilmenemiseen. Ihmiset ja tilat viestivät kuuluvansa johonkin sosiaaliseen tai ammatilliseen verkostoon tai hierarkiaan – kaupunkitila ”esiintyy”. Näin se tuottaa myös ne ennakko-oletukset, joiden mukaisesti suhtaudumme toisiin kaupunkilaisiin. Yksityisen elämysmaailman ja julkisen kokemuspiirin törmääminen synnyttää kau­punkiarkea rikastuttavaa improvisaatiota ja dialogia – dramatiikkaa (tai komiikkaa) itsessään.

Työryhmä etsii vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: mitä kaupunkiarki oikeastaan on, onko se samankaltaista kaikissa kaupungeissa, mitkä ovat kaupunkiarjen ja kaupunkisuunnittelun rajapinnat, minkälaisia tiedostettuja ja tiedostamattomia rooleja kaupunkilaisilla on, mikä on roo­lien suhde tilalliseen vallankäyttöön ja tilan haltuun ottamiseen, minkälaista draamaa voimme kokea kaupungeissa, voiko sitä suunnitella ja jos voi niin miten, mitä ja miten viestimme kaupunki­tilassa, mitä on improvisaatio kaupunkiarjessa, onko dramaattisessa suhtautumisessa kaupunkei­hin nähtävissä myös koomisia piirteitä?

Työryhmän aihepiiri sopii esimerkiksi teatteritieteen ja -taiteen, yhdyskuntasuunnittelun, sosiolo­gian, psykologian (erityisesti ympäristö- ja sosiaalipsykologian), käyttäytymistieteiden, kulttuu­riantropologian ja viestinnän alojen tutkijoille, mutta myös monien muiden alojen asiantuntijoille.

 

Esitelmäehdotuksia vastaanottavat työryhmän puheenjohtajat:

Juho Rajaniemi, Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, juho.rajaniemi@tut.fi

Riku Roihankorpi, Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, riku.roihankorpi@uta.fi