Kulttuuriympäristö kaupungissa / kaupunki kulttuuriympäristössä

 

Puheenjohtajat:

 

Hannu Linkola, FT

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura

hannu.linkola@helsinki.fi

040 577 3974

 

Maire Mattinen, arkkitehti

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

maire.mattinen@saunalahti.fi

040 7727182

 

Kulttuuriympäristöt ovat ihmisen luomia ympäristöjä, yhteiskunnallisten paikka- ja aikasuhteiden ruumiillistumia sekä hallinnollisesti määriteltyjä ja arvotettuja kokonaisuuksia. Kaupungeissa kulttuuriympäristöjen nykyisyyttä ja tulevaisuutta punnitaan paitsi suunnittelussa myös kaupunkilaisten jokapäiväisessä toiminnassa. Kaupunkitilassa toteutuvien ja kaupunkitilaa muokkaavien käytäntöjen taustalla ovat monet historiallisesti ehdolliset arvovalinnat, eri toimijajoukkojen intressit sekä kaupunkisuunnittelun ajattelutavat toimijarooleineen ja -odotuksineen. Näiden summana syntyy käsitys siitä, millaista on hyvä ja arvokas kulttuuriympäristö.

Työryhmässä luodaan katsaus kaupunkien kulttuuriympäristöihin sekä kaupunkeihin kulttuuriympäristöinä. Ydinkysymyksiä ovat: Mitkä toimijat vaikuttavat kulttuuriympäristöihin sekä niiden määrittelyyn, käyttöön ja säilymiseen? Kohtaavatko suunnittelijoiden, hallinnon, asiantuntijoiden, kolmannen sektorin ja kansalaisten näkemykset kulttuuriympäristöjä muokkaavissa käytännöissä? Miten nämä näkemykset ovat muuttuneet eri aikoina, vai ovatko ne muuttuneet ollenkaan? Entä kulttuuriympäristö itse – miten se muuttuu, mitä siitä halutaan säilyttää ja millä ehdoilla?

Kysymyksiin vastataan muun muassa pohtimalla kulttuuriympäristön mahdollisuuksia vakiintua eri toimijaryhmiä yhdistäväksi, uudenlaisiin toimijarooleihin ja hankerakenteisiin kannustavaksi käsitteeksi, jota on mahdollista hyödyntää niin kaupunkisuunnittelussa, kaupunkitutkimuksessa, opetustyössä kuin kansalaiskeskustelussakin. Työryhmässä pureudutaan myös vapaaehtoisuuden rooliin kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön vaalimisessa. Julkisen sektorin kutistuessa sekä yritys- ja kansalaissektorin aktivoituessa päätöksenteon, asiantuntijuuden, kaupunkilaisuuden rajapinnat muuttuvat. Työryhmä käsittelee tätä muutosta kysymällä, millainen kansalaistoiminnan eettinen koodisto on verrattuna asiantuntijoiden ja virkamiesten normistoon, ja miten nämä koodit ja normit on sovitettavissa yhteen kaupunkien kulttuuriympäristöjä muokkaavissa käytännöissä.

Kulttuuriympäristö ymmärretään työryhmässä laajasti ja monitieteisesti. Keskustelun ytimessä on kaupunki kulttuuriympäristönä tai useiden toisiinsa limittyvien kulttuuriympäristöjen muodostamana kokonaisuutena. Työryhmään tarjottavat esitykset voivat käsitellä kaupunkisuunnittelua, kulttuuriympäristön hallinnollista taustaa, taiteen ja tieteen välistä vuoropuhelua, monikulttuurisuutta tai jotakin kulttuuriympäristön osa-alueita (esim. maisemaa, kulttuuriperintöä tai rakennettua ympäristöä). Esityksissä voidaan niin ikään paneutua eri toimijoiden kulttuuriympäristö(i)lle antamiin merkityksiin. Keskustelu on avoin myös vaihtoehtoisille käsityksille kulttuuriympäristöstä.