4. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa

Puheenjohtajat: Maiju Loukola, Yliopistotutkija, Aalto-yliopisto (ARTS), Elokuva- ja lavastustaiteen laitos ja Suomen Akatemian taiteellisen tutkimuksen hanke ”Liikkuvat periferiat – paikan tuntu” (2017–2021)

Ari Hirvonen, Oikeusfilosofian dosentti, yliopistonlehtori, Oikeustieteen tohtoriohjelman johtaja, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00

  1. Pilvi Porkola: Institutionaalinen tila kokemuksellisena tilana

2. Vappu Susi: Monologeja pyöräilystä, poukkoilusta ja liikenteestä

3. Timo Kopomaa: Autotalli, kaupunkitilallisen muutoksen häviäjä vai voittaja?

4. Liisa Sointu: Osallisuuden suhteinen dynamiikka iäkkäiden kaupunkilaisten arjessa

 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00

  1. Marja Silde: Irtiottoja Helsingin kaupunkikulttuurimurroksessa

2. Tuomo Alhojärvi: Murtuman mahdollisuus kartalla: Tyhjän kartan leikki ja perintö Notes for a People’s Atlas -projektissa

3. Paul Tiensuu: Missä ovat suhteet? Yhteisön poliittisen aktivoitumisen potentiaalin verkostoanalyysistä

 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 9:30-11:00

  1. Arvind Ramachandran: The right to the city is collectively realized: Citizen-led public space shaping as an alternative method for just urban environments

2. Annette Arlander: Puiden kanssa Helsingin puistoissa

3. Aino Hirvola: Ei kaupunkia ilman ”murtumia” – kyseenalaistaminen olennainen osa kaupunkidemokratiaa

 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description:

”Kaupunki on monenlaisten toimijoiden, intressien ja päämäärien asuttama tila. Se on yhä leimallisemmin vaihdannan, talouden ja siirtymisen sekä näitä säätelevien normien ja rakenteiden tehokasta tilaa. Samalla se on avointa olemisen tilaa, ja myös kuvittelun ja uneksunnan tilaa – mahdollisuuksien kaupunkia.

Työryhmä rakentuu kahden toisiinsa kytkeytyvän teeman ympärille.

Ensinnäkin työryhmä jäsentää kaupunkioikeuden käsitettä. Yhtäältä kaupunkioikeus on normatiivisia sääntöjä, rakenteita ja kaupunkitilan jakamisia, joista osa on oikeudellisia, osa hallinnollisia ja arkkitehtuurisia. Toisaalta kaupunkioikeus käsittää vaatimuksen jokaisen tasa-arvoisesta oikeudesta tilaan ja paikkaan kaupungissa – urbaanin version jokamiehen oikeuksista. Kaupunkioikeus on siten jännitteinen käsite, jonka ytimessä on kysymys vallasta ja siitä, kuka määrittää kaupunkitilaa ja kenelle kaupunki kuuluu.

Toiseksi työryhmä pohtii taidetta, taiteellista tutkimusta ja yhteiskuntatieteitä yhdistämällä vaihtoehtoisia kaupunkitilan määrittymisen keinoja suhteessa vallitsevaan kaupunkitilan normatiiviseen, materiaaliseen ja sosiaalisen järjestykseen. Kyseessä on kiista kaupunkitilan jakamisesta ja määrittämisestä sekä oikeudesta sen käyttöön ja siinä olemiseen. Pohdimme erilaisia interventioita, tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka saattavat murtaa kaupungin tilallista järjestystä ja vapauttaa kaupunkitilaa sille määrätyistä tarkoituksista. Kysymme taiteen roolia ja potentiaalia kaupunkitilan uudelleen määrittymisessä. Minkälaisia vaihtoehtoisia tiloja interventionaaliset keinot voivat avata ja miten ne murtavat normatiivisia tilan järjestyksiä? Samalla pohdimme taiteen ja politiikan yhteyksiä ja niistä syntyviä potentiaaleja urbaanin ympäristön uudelleen hahmottamisessa. Edelleen visioimme sitä, kuinka marginalisoituminen kaupunkitilassa voidaan kääntää voimaannuttamiseksi ja emansipaatioksi.

Työryhmä kutsuu eri alojen tutkijoita, taiteilijoita ja aktivisteja pohtimaan vaihtoehtoista kaupunkia, kannustamalla moninäkökulmaiseen, avoimeen ja kriittiseen kaupunkitutkimukseen. Rohkaisemme kokeelliseen teoriaan ja moniaineksisten – kuviteltujenkin – näyttämöiden avaamiseen. Kohotamme visionäärisen ja fiktionaalisen ajattelun keinoksi haastaa kapea-alaisen rationaalisen, teknologisen ja juridisen ajattelun sanelemia ennakkoehtoja. Moniaineksisella tutkimuksella on potentiaalia horjuttaa vallitsevia sosiaalisia, kulttuurisia ja kaupunkisuunnittelullisia käytäntöjä, dikotomioita ja ajattelutapoja. Erilaisten ajattelumallien rajoja pyritään venyttämään uutta ajattelua ja tutkimusta synnyttävällä tavalla. Siksi avaamme tieteiden- ja taiteidenvälisen foorumin, johon ovat tervetulleita skenaariot vaihtoehtoisista kaupunkitodellisuuksista, hahmotelmat tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta kaupungista ja kaupunkitilasta, sekä esitelmät kaupunkitilan vapauttamisesta, kaupungista emansipaation ympäristönä, erimielisyyden urbaaneista näyttämöistä ja taiteesta kaupunkitilan murtajana. Myös vaihtoehtoiset esitysmuodot ovat tervetulleita.”