Kaupunkitutkimuksen kokeelliset menetelmät – case Kaupunkiliftaus

Fasilitoija: Lauri Jäntti

Ymmärrämme kaupunkitilan sosiaalisen ja materiaalisen yhteenpunoutumana sekä inhimillisessä vuorovaikutuksessa kuviteltuna ja merkityksellistyvänä todellisuutena. Pohdimme, kehittelemme ja mahdollisuuksien mukaan myös kokeilemme työryhmässä yhdessä kaupunkitutkimuksen menetelmäperinteen näkökulmasta kokeellisia ja villejäkin menetelmällisiä ideoita.

Joitakin meitä kiinnostavia teemoja:
– Tutkijan (moniaistillinen) ruumis tutkimusinstrumenttina
– kokemuksellisuus
– Vuorovaikutteiset menetelmät
– Joukkoistaminen tieteellisen tiedon tuottamisen prosessissa
– Tutkijan rooli yhteisöllisissä menetelmissä
– Pelien ja leikkien metodologinen hyödyntäminen
– Vaihtoehtoiset tutkimustiedon julkaisualustat

Keskusteluun virittää menetelmällinen tapausesimerkki kaupunkiliftauksesta etnografisen kaupunkitilan tutkimuksen välineenä. Kaupunkiliftaus (Urban Hitchhiking) on toimintakonsepti, joka soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa urbaanissa tilassa. Erona perinteiseen liftaukseen on se, että nyt ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän seuraan. Tarkoituksena jakaa satunnaisen ohikulkijan kanssa pieni hetki elämää, avautua hänen elämismaailmaan.

Kohderyhmä:
Tutkijat, opiskelijat ja jatko-opiskelijat, joita yllämainitut teemat inspiroivat.

Työryhmään voi osallistua ilman abstraktia, mutta ennakkoilmoittautuminen vaaditaan: lauri.jant@gmail.com.