5. Hyvin kaikesta huolimatta – näkökulmia naapurustojen eriytymiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen

Kaupunkeja ja kaupunkilaisten arkea muovaavista muutoksista sosiospatiaalinen segregaatio, eli naapurustojen välinen eriytyminen, on saanut viime vuosina valtavasti huomiota. Menetelmät ilmiön tilastolliseen tarkasteluun ovat kehittyneet nopeasti, mutta vaikutuksia ihmisten arkeen, kokemuksiin ja monialaiseen hyvinvointiin tunnetaan heikommin. Sosioekonomisesti samankaltaisilta näyttävien alueiden välillä voi olla suuriakin eroja siinä, miten asukkaat viihtyvät, miten turvalliseksi asuinalue koetaan tai
millaisia hyvinvointia tukevia asioita asuinalueella hahmottuu.

Kysymys eriytymisestä on sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti keskeinen, sillä segregaatio on kasvussa useilla eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla. Tarvitsemmekin lisää ymmärrystä paitsi ilmiön vaikutuksista asukkaiden arkeen ja elämänmahdollisuuksiin, myös oivalluksia siitä, millaisia kannattelevia tekijöitä heikkenevinä näyttäytyviltä alueilta voi löytyä. Millaiset tekijät selittävät kokemusten erilaisuutta? Miten hyvinvoinnin kokemuksia voidaan erilaisin menetelmin tarkastella? Millaisilla asuntopolitiikan,
kaupunkisuunnittelun, sosiaalityön tai esimerkiksi kulttuurityön muodoilla hyvinvointia voidaan tukea?

Tässä työryhmässä pohdimme, miten eriytymistä voidaan määritellä erilaisilla tavoilla, ja millaisilla menetelmillä voimme saada tietoa asukkaiden kokemuksista, hyvinvoinnista ja hyvinvointia tuottavista tekijöistä myös tilanteessa, jossa alue määrittyy sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevaksi. Lisäksi toivomme työryhmään avauksia ja ehdotuksia käytännön sovelluksiksi eriytymiskehityksen hillitsemiseksi julkisen toiminnan eri aloilla. Toivoisimme myös keskustelua perusteista, joilla julkinen toimija naapurustojen kehitykseen voi puuttua.

Session vetäjinä toimivat apulaisprofessori Venla Bernelius (HY), tutkija ja kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki (LY, Tampereen kaupunki), kehittämispäällikkö Satu Kankkonen ja seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela (Tampereen kaupunkiseutu), professori Liisa Häikiö (TUNI) ja apulaisjohtaja Hanna Dhalmann (ARA).

Työryhmän puheenjohtajat:

Puheenjohtaja Venla Bernelius, Helsingin yliopisto.

Varapuheenjohtaja Jenni Mäki, Lapin yliopisto.

Esitykset: