4. Pyhä kaupunki

Työryhmän puheenjohtajat:

  • Lauri Jäntti, FM, uskontotieteilijä
  • Henrietta Grönlund, TT, kirkkososiologian dosentti, kaupunkiteologian yliopistolehtori 

 

SESSIO I / SESSION I : TORSTAI / THURSDAY 14:00-15:30

Sali 208

  • Työryhmän avaus
  • Johan Bastubacka: Erased and Modified Signs of Religion in Contemporary European Urban Cultural Sphere
  • Oscar Ortiz-Nieminen: Asemakaavassa ja kirkkorakennuksessa risteävä pyhä
SESSIO II / SESSION II : TORSTAI / THURSDAY 16:00-17:30

Sali 208

  • Heli Ansio: Arjen ja pyhän kohtaaminen evankelis-luterilaisten kaupunkiseurakuntien
    taidetoiminnassa
  • Riikka Myllys: Tekevätkö käsityöt kaupungista pyhän? Urbaanien naisten käsitöiden tekeminen pyhän näkökulmasta
  • Yhteiskeskustelu

 

TYÖRYHMÄKUVAUS:

Työryhmämme pureutuu vuoden 2019 kaupunkitutkimuksen päivien “Arjen kaupunki” -teemaan tuomalla keskiöön pyhän käsitteen.

Meitä kiinnostaa, minkälaisia välineitä uskontotieteellä ja uskonnon tutkimuksen lähestymistavoilla on tarjottavana kaupunkitutkimuksen monille kentille. Katsomme erityisesti pyhän käsitteen muodostavan tässä yhteydessä mitä mielenkiintoisimman työkalun.

Pyhän käsite on eri konteksteissa ja eri aikoina merkinnyt erilaisia asioita. Suomalaisessa tutkimuksessa sitä on pidetty usein vanhana, esikristillisenä rajaterminä, joka erottaa esimerkiksi jonkin rauhoitetun, koskemattoman tai yliluonnollisen muusta. Kyseessä ei kuitenkaan ole ainoastaan uskonnollinen, vaan ihmismielelle tyypillistä rajanvedon logiikkaa ilmentävä kategoria. Pyhäksi tekemisen tai kokemisen prosessi voi olla sekä uskonnollista että ei-uskonnollista ja pyhää voi olla yhteisölle mikä vain: pyhä syntyy yhteisössä.

Pyhä -käsitteen kautta tuomme tarkasteluun kaupunkilaisen olemiselleen, elämälleen merkityksiä etsivänä ja rakentavana olentona sekä kaupungin elettynä ja koettuna merkitysten kenttänä. Minkälaisia ovat kaupungin pyhät paikat? Missä ja miten pyhää koetaan ja miksi jokin tila, aika, paikka tai ilmiö jäsentyy jollekin ihmiselle tai yhteisölle pyhäksi? Minkälaisin menetelmin ja rituaalein pyhä erotetaan arkisesta ja kuinka tuota eroa suojellaan?

Toivotamme työryhmäämme tervetulleeksi tutkimukset / teemat, joiden tarkastelussa pyhän käsitettä on tavalla tai toisella sovellettu tai voisi soveltaa sekä sellaiset avaukset, joissa tarkastelu itsessään halutaan avata peilattavaksi pyhän teoreettisen linssin kautta. Myös teoreettiset katsaukset ja tutkimusmenetelmiä käsittelevät esitykset ovat tervetulleita. Tarkoituksenamme on tuoda yhteisen keskustelun ääreen ihmisiä, joita pyhän käsitteen (tai laajemmin uskonnontutkimuksen) mahdollisuudet kaupunkien tutkimuksessa ja ymmärtämisessä kiinnostavat.