17. Tulevaisuuden historiaa

Kaupunkien historialliset kerrokset ovat monesta syystä paljon enemmän kuin ’vain’ historiaa: Aikaisemmat kerrokset ovat kaikkialla läsnä olevaa fyysistä ympäristöämme, jota muokkaamme jatkuvasti ja josta samalla muodostuu tulevaisuuden kaupunkirakennetta. Näin ollen menneisyyden ja nykyisyyden valinnat vaikuttavat konkreettisesti siihen, miltä tulevaisuuden historia näyttää.

Työryhmä nostaa esiin kysymyksiä siitä, millaiset seikat vaikuttavat kaupunkirakennetta koskeviin valintoihimme. Niihin voivat vaikuttaa muun muassa lainsäädännön muutokset, poliittiset näkökulmat, tai muuttuvat esteettiset käsitykset ja saatavilla oleva tieto.

Viimeaikaisissa uutisissa on nostettu esiin ajatus siitä, että olemassa olevaa rakennuskantaa ei ole varaa purkaa, ainakaan miettimättä vaihtoehtoja. Uudisrakentamisen, korjaamisen ja purkamisen tulisi olla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää. Havainto siitä, että rakennusten purkaminen on ympäristön kannalta kestämätöntä ja rakennusmateriaalien tai rakennusosien kierrätys on toistaiseksi erittäin vähäistä, on saavuttanut laajaa huomiota eri medioissa vasta äskettäin. Yhä nuorempia rakennuksia puretaan kaikkialla Suomessa. Perusteluina esitetään muun muassa sitä, että korjaaminen olisi liian kallista, rakennus on tullut teknisen käyttöikänsä päähän, se ei täytä nykypäivän vaatimuksia, sille ei ole käyttöä, tai haltijalla ei ole varaa ylläpitoon. On mahdollista, että teemme nykyhetkessä valintoja, joita kadumme myöhemmin. Kenties jo hyvin pian tiedämme, kuinka rakentamisen, purkamisen ja kierrätyksen välistä suhdetta olisi mahdollista toteuttaa kestävämmin.  

Työryhmän tavoitteena on tuoda yhteen esimerkkejä sekä historiasta että nykyhetkestä ja lähimenneisyydestä, yhdistävänä ajatuksena, että ne kertovat siitä, millaista tulevaisuuden historiaa olemme luomassa. Kutsumme työryhmään sekä empiirisiä että teoreettisia puheenvuoroja eri alojen edustajilta.

Purkamiseen ja kestävämpään kaupunkirakentamiseen liittyvien kysymysten lisäksi puheenvuorot voivat tarkastella esimerkiksi kysymyksiä siitä, kuinka esteettisten näkemysten muuttuminen on vaikuttanut siihen, miten kaupunkirakennetta arvotetaan ’kauniina’ tai ’rumana’? Kuinka lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet rakentamista koskevaan empiiriseen tapaukseen? Mitä vaikutuksia niin sanotuilla normien purkamisella ja sujuvoittamisella saattaa olla? Ovatko menneisyyden valinnat kenties aiheuttaneet jonkin historiallisen kerrostuman katoamisen, tai onko sellainen vaarassa kadota? Onko jostakin historiallisesta muutoksesta syntynyt esimerkki, josta voisi olla hyötyä tulevaisuuden kaupunkia koskevissa valinnoissa?

Puheenjohtajat

Laura Berger
Aalto-yliopisto
laura.berger@aalto.fi

Panu Savolainen
Aalto-yliopisto
panu.savolainen@aalto.fiEsitykset

1.