7. Muuttuu – ei muutu – muuttuu sittenkin! Urbanisaation monitasoisuus

7. Muuttuu – ei muutu – muuttuu sittenkin! Urbanisaation monitasoisuus

Helena Leino (Tampereen yliopisto), helena.leino@uta.fi
Vesa Kanninen (Aalto-yliopisto), vesa.kanninen@aalto.fi ja
Kaisa Schmidt-Thomé (Demos Helsinki), kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi

 

SESSIO I: Torstai 27.4 klo 13:30-15
DELIBERAATIO KAUPUNGEISSA

Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle: Itseorganisoituvat kaupungit – kohti kokeillen oppivaa hybridihallintoa

Peter Ehrström: Taking Deliberations to the Streets

Kimmo Lapintie (presenting author), Mina di Marino & Hossam Hewidy: An Archaeology of Silence A Study of words and things that planners don’t talk about

Kaisa Schmidt-Thomé: Connections within diversity – How to break the silence around multiculturalism?

 

SESSIO II: Torstai 27.4. klo 15:30-17
HEIJASTUSVAIKUTUKSET

Sirkku Wallin: Mind the gap – Exploring local realm and the dynamics of urban development

Thommie Burström & Juhana Peltonen: The role of high-impact firms in city innovation systems

Hannu Tervo, Ville Helminen, Antti Rehunen ja Timo Tohmo: Kaupungistuminen ja maaseudun kehitys

Timo Hirvonen & Petri Kahila: Monikeskuksinen kunta

 

SESSIO III: Perjantai 28.4. 9:30-11
Seudulliset strategiat ja toimijuus

Vesa Kanninen: Strategisen kaupunkiseudun synty

Jouni Virtaharju, Virpi Sorsa & Kari Jalonen: Strategiatyön ajallisuus kaupunkikontekstissa

Ari Jokinen: Keskustojen strateginen suunnittelu: miten kestävyys saa muotonsa

Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Pia Bäcklund, Olli Ruokolainen: ’Seutulaisuus’ ja kansalaisuuden muuttuvat muodot

 

Työryhmän kuvaus:

Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmasta rahoitettavan tutkimuksen(**) on määrä tukea suomalaisten kaupunkiseutujen vetovoimaisuuden, kestävyyden ja kilpailukyvyn kehittymistä. Samalla tutkimuksen toivotaan auttavan kaupunkeja vastaamaan paremmin kaupunkilaisten moninaisin tarpeisiin. Miten tällaisia kehitystarpeita ja toivottuja muutoksen suuntia on mahdollista hahmottaa? Käynnissä olevat kolmea hanketta(***) erottelevat vuorovaikutussuhteita toimintaympäristön, järjestelmän ja toiminnan tasoilla ja näiden tasojen välillä.

Kutsumme työryhmään esityksiä, jotka tavalla tai toisella kytkeytyvät monitasoisen muutoksen mahdollisuuteen ja sen analyysiin.

  • Kaupungistumisen ajurit: kohti kaupunkia meillä ja muualla/muualta: Vaikka kaupungistumiseen liittyy useita historiallisia jatkumoita ja globaaleja kytkentöjä, on mielekästä pyrkiä ennakoimaan tulevan kehityksen piirteitä ja välttämään epäsuotuisille urille joutumista. Ennakoinnin tueksi tarvitaan käsitystä kaupungistumisen ajureista: mitkä muutosvoimat ilmiöön nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat? Entä mistä kehityskuluista aika on jo jättänyt, vaikka voimme edelleen tunnistaa niiden jälkiä esimerkiksi kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteessa?
  • Kaupunkiseutujen strategiatyön rajapinnoilla: patoumia ja murtumia: Kaupungit ja kaupunkiseudut joutuvat toimimaan yhdessä säilyttääkseen tehokkuutensa ja kilpailukykynsä. Yhteistyötä kuitenkin vaikeuttavat julkisen hallinnon siiloutuminen ja kuntien keskinäinen kilpailu. Strategiatyössä lähestytään monimutkaisia ja alati muuttuvia yhteyksiä eri kehityskulkujen välillä, jotka muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin. Miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua?
  • Mahdollistava kaupunki yhteiskehittämisen alustana: Kaupunkilaisten tarpeiden ja osaamisen moninaistuminen vaatii uusia toimintatapoja ja kaupunkien uudenlaista organisoitumista. Elämäntapojen muutos tapahtuu samanaikaisesti monella osa-alueella, jotka kaikki ovat kaikki murroksessa. Mahdollistavan kaupungin yhteiskehittämisessä tarkastellaan erilaisia kokeilevia yhteistoiminnan tapauksia. Suomessa keskustellaan vilkkaasti erilaisista kokeiluista, väliaikaisuudesta ja uudenlaisista liiketoimintamahdollisuuksista, mutta ovatko kaupungit valmiita tukemaan kansalaislähtöistä kokeilevaa toimintaa?

 

(*) abstraktit tulee lähettää kaikkiin kolmeen osoitteeseen!

(**) Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen akatemia

(***) BEMINE, DAC ja URMI