Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013

Torstai 13.30 – 17.00

Eelis Rytkönen: North-American Insights to University Campus Development – The West Coast Campus Road trip

Caroline Knappers: Research on how to aid the ability to utilize unused spaces within the Otaniemi campus of Aalto University

Kahvitauko (14.30–15.00)

Katri Pulkkinen: Kaupunkialueiden houkuttelevuus ja kaupunkilaisten aktivoimat paikat

Kaarina Vartiainen & Niina Nieminen: Elinympäristön tietopalvelut – suunnitteluyhteistyön parantaminen viranomaisten ja kansalaisten välillä

Pirita Ihamäki: Sosiaalinen media yhteisöllisyyden ja kaupunki-imagokuvan rakentajana – Case Mu Pori o kaunis

Sari Tähtinen: Punavuori – paikallisuuden merkitys kaupungin muutosprosesseissa

Perjantai 9.00 – 11.00

Ari Hynynen: Urbaanit näyttämöt ja innovaatiopolitiikka

Jukka Teräs & Päivi Oinas: Teknologiat, transformaatio ja talouden ”sitkeys” Oulussa

Maria Höyssä: Yliopistotutkimuksen käyttöönotto—turkulaisen biomateriaalitutkimuksen soveltamisen polut

 

Ryhmän esitelmien abstraktit (PDF)

 

Kaupungit ovat teknologisen muutoksen ytimessä uusien teknologioiden tuottajina, omaksujina, käyttäjinä ja niiden edellyttämien uusien käytäntöjen kehittäjinä. Teknologinen muutos ja aiempiin teknologioihin perustuvien järjestelmien ja käytäntöjen uudistaminen edellyttää vuorovaikutusta eri osapuolten, kuten teknologioiden luojien, kehittäjien, käyttäjien, poliitikkojen, kaupunkisuunnittelijoiden jne. välillä.

Teeman tavoitteena on avata laaja-alaisia näkökulmia teknologiseen muutokseen ja kaupunkien kehittämiseen sekä näihin liittyvään vuorovaikutukseen. Teema tarjoaa mahdollisuuden lähestyä tätä ongelmakenttää eri tasoilla: esimerkiksi kaupunkien asukkaiden ja arjen, kaupungin talouden dynamiikan, suunnittelun ja systeemisen muutoksen sekä innovaatio- ja teknologiapolitiikan tasoilla.

Yhden esimerkin tarjoaa keskustelu ”älykkäästä kaupungista”. Älykäs kaupunki haastaa perinteisen kaupunkisuunnittelun käytännöt ja poliittisen kulttuurin. Käyttäjäkokemuksen ja arjen tasolla uudet teknologiat vaikuttavat kaupunkien asukkaiden mahdollisuuksiin käyttää kaupunkitilaa, liikkua, hakea ja tuottaa palveluita sekä osallistua urbaaniin aktivismiin. Ne nostavat paikallisuuden uudella tavalla kaupunkikehittämisen agendalle.

Toinen esimerkki liittyy sekä kaupunkien sisäiseen että kaupunkien ja niiden ulkopuolisten alueiden väliseen vuorovaikutukseen. Informaatio- ja kommunikaatioteknologiat ja infrastruktuurin kehitys vaikuttaa tiedon ja osaamisen, ihmisten, materiaalien ja tuotteiden virtoihin kaupunkien sisällä ja niiden välillä. Kaupungit kytkeytyvät uusin tavoin kansallisiin ja ylikansallisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin verkostoihin ja luovat asemaansa niissä. Vuorovaikutus auttaa vahvistamaan omaa erityislaatua ja luo mahdollisuuksia erilaisille elämäntavoille ja omintakeisille liiketoimintamahdollisuuksille.

Kolmas esimerkki on kaupunkien keskeinen rooli Suomen ja EU:n tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa. Kaupungit jäsentyvät tällöin talouden ”moottoreina”, joihin kohdistuu suuria odotuksia innovatiivisuuden ja sen myötä työpaikkojen luonnin ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämisen suhteen. ”Oppiva kaupunki”, ”luova talous”, ”innovatiivinen ympäristö” ja ajatus ”älykkäästä kaupungista” liittyvät kiinteästi tähän poliittiseen keskusteluun.

Kriittisenä kysymyksenä edelliseen nousee neljäs esimerkki, yhdyskuntien kestävän kehittämisen tarve. Mahtuvatko kestävän kehityksen tavoitteet uusiin kaupunkivisioihin? Ovatko älykkäiden kaupunkien visionäärit ja uusien teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät vuorovaikutuksessaan niin oppivia ja luovia, että teknologinen kehitys tukee myös ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävien käytäntöjen toteutumista?

Työryhmän puheenjohtajat
  • Toni Ahlqvist, VTT/Foresight and socio-technical change (toni.ahlqvist[at]vtt.fi)
  • Päivi Oinas, Turun yliopisto/Kauppakorkeakoulu/talousmaantiede (paivi.oinas[at]utu.fi)
  • Aija Staffans, Aalto-yliopisto/Maankäyttötieteiden laitos/YTK (aija.staffans[at]aalto.fi)
  • Katri-Liisa Pulkkinen, Aalto-yliopisto/Maankäyttötieteiden laitos/YTK (katri.pulkkinen[at]netlife.fi)