11. Taiteen ja kulttuuritoiminnan vaikutusten arviointi aluetasolla

Taiteella ja kulttuuritoiminnalla on uskottu olevan suotuisia vaikutuksia kaupunginosien kehitykselle. Mm. Helsinki jakaa prosenttitaidetta uusien alueiden rakentamisen yhteydessä. Prosenttitaide kytkeytyy kaupunginosiin tehtäviin rakennusinvestointeihin. Panostus suuntautuu lähinnä kuvataiteisiin.

Vanhoissa kaupunginosissa sovelletaan niin sanottua alueellista osallistavaa Helsingin kulttuurityönmallia positiivisen kehityksen vauhdittamiseen. Mallissa kaupunki nostaa segregaation uhkaamia kaupunginosia taidehankkeiden kohteiksi. Taideinstituutiot tekevät hanke-ehdotuksia kaupungille, joista valitaan avustettavat projektit. Helsingin malli on muunnos Ranskan Lyonin kulttuurimallista, jolla torjutaan segregaatiota ja kulttuurista syrjäytymistä.

Helsingissä on käynnistämässä vuonna 2025 mallin uusi kolmivuotisjakso. Tähän asti on kokemuksia ja vaikutusarviointeja jo viidestä kaudesta (2013-2015, 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024), mikä muodostaa jo merkittävän tietopohjan.  Helsingin mallissa on suosittu lähinnä esittävää taidetta kuten teatteria ja tanssia. Keskeinen piirre siinä on kolmisuuntainen resurssien vaihdantamalli: kaupunki – taidelaitokset, taidelaitokset – aluetoimijat sekä aluetoimijat – kaupunki. Kolmitahoisuus moninkertaistaa innovatiivisten käytäntöjen mahdollisuudet.

Asukasyhteisöt ovat myös omatoimisesti järjestäneet erilaisia suurempia kaupunginosafestivaaleja aina 1990-luvulta asti. Kaupunki tukee kaupunginosien omaehtoista kulttuuria avustuksilla. Paikallinen kulttuuritoiminta on laajentunut viime vuosina festivaalien lisäksi myös mm. kaupunginosanäytelmiin ja -musiikkiin.

Hankkeiden arvioinneissa on tutkailtu yksilötasolla kulttuurin harrastamisen ja osallistumisen muutoksia sekä myös hankkeiden vaikutuksia alueisiin. Aluevaikutusten tunnistaminen edellyttää pitkäjänteistä seurantaa. Seurannassa arvioidaan paikallista organisoitumista teosten tuottamiseen, mutta myös teoksiin liittyviä merkityksiä ja merkitysten tulkintaa alueidentiteetin ja -maineen rakentumisessa.

Työryhmään haetaan erityisesti esityksiä, joissa tarkastellaan taiteesta ja kulttuuritoiminnasta syntyvien hyötyjen arviointia joko yksilö- tai aluetasolla.

Puheenjohtajat

Sara Kuusi
Erityissuunnittelija
Helsingin Kaupunki
sara.kuusi@hel.fi

Ari Tolvanen
ari.tolvanen@pp.htv.fi


Esitykset

1.