Ilmiöiden kaupunki / City of Phenomena

Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkia ilmiökeskeisesti.

Kaupunkitutkimuksen tieteenalat ovat lähtökohdiltaan erilaisia ja määrittelevät poikkeavin tavoin, miten kaupunkia pitäisi tutkia ja mikä kaupunkien tutkimisessa on tärkeää. Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan erityisesti kaupunkitutkimusta yhdistäviä ja tieteenalojen rajat ylittäviä ilmiöitä, kysymyksiä, yhteistyömuotoja ja -lähtökohtia. Ilmiöpohjaisuus haastaa pohtimaan tutkijan ennakkokäsityksiä, sekä kohdistamaan huomiota ilmiöpohjaisen tutkimuksen monimuotoisuuteen. Kysymme, miten erilaisia tietokäsityksiä on mahdollista yhdistää tieteidenvälisesti? Entä minkälaisia haasteita tieteidenväliseen tutkimukseen liittyy?

Kielitoimiston mukaan “ilmiö on jollakin tavalla ilmenevä, havaittavissa oleva, mielenkiintoinen tai huomattava tapahtuma, tapahtumasarja, seikka tai asiaintila”. Ilmiö voi herättää huomiota, kummastusta tai ihailua. Kaupungeissa vaikuttavat sekä kulttuuriin että luontoon kytkeytyvät kehityskulut. Suurten kehityshaasteiden, kuten globalisaation, ilmastokestävyyden, alueellisen eriytymisen ja kaupunkitilaa mullistavien teknologioiden myötä tarve luoda yhä monialaisempia lähtökohtia tutkimukselle on lisääntynyt. Miltä nämä tutkimustavat näyttävät, ja millä tavalla ilmiöpohjaisuus lähtökohtana määrittää kaupunkitutkimuksen toimintakenttää?

Kaupunkitutkimuksen päivät 2020 pyytää ehdotuksia kaupunki-ilmiöitä koskeviksi työryhmiksi.

Laajasti kaupunki-ilmiöitä käsittelevät aiheet, jotka koskevat esimerkiksi liikkumista, tilankäyttöä, älykaupunkia, kaupunkikokemusta, toimijuutta, kaupunkialueiden kehitystä tai nimeämiskäytäntöjä, ovat tervetulleita. Tarkasteltavat ilmiöt voivat sijoittua menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Työryhmien suunnittelussa kannustetaan tunnistamaan tieteenaloja läpileikkaavia menetelmiä ja teemoja, joiden tutkimisessa tarvitaan uusia tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käytäntöjä.

Työryhmäehdotuksia pyydetään esittämään maanantaihin 20.1.2020 klo 18 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

Työryhmäehdotukseen pyydetään liittämään 1) työryhmän otsikko, 2) lyhyt, noin 250-500 sanan kuvaus työryhmän teemasta sekä 3) työryhmän puheenjohtajan/puheenjohtajien* titteli, organisaatio/sidosryhmä, puhelinnumero ja sähköposti.

Miten työryhmät toimivat? Työryhmähaussa valittuihin työryhmiin kutsutaan kevään erillisen esityshaun kautta esittäjiä. Puheenjohtajat voivat myös suoraan kutsua esityksiä työryhmiinsä. Työryhmien puheenjohtajat valitsevat lopulliset esittäjät ja vastaavat tiedottamisesta työryhmän sisällä. Työryhmät suunnitellaan ja toteutetaan puheenjohtajien ja järjestäjien yhteistyössä, mutta puheenjohtajille annetaan tilaa rohkeasti toteuttaa työryhmänsä parhaaksi katsomallaan tavalla, tehden siitä oman näköisensä!

Työryhmän pääasiallisella puheenjohtajalla toivotaan olevan vähintään yksi nimetty varapuheenjohtaja, tai vastaavasti työryhmällä voi olla kaksi tai useampi puheenjohtajaa. Toivomme erityisesti monialaisia työryhmiä, jolloin työryhmien puheenjohtajat saavat mielellään olla eri organisaatioista/tutkimustaustoista.

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville toukokuussa 2020!

Kaupunkitutkimuksen päivien 2020 tunniste on #KTP2020

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing


City of Phenomena

The theme of Urban Studies Conference 2020 is the City of Phenomena.

The definitions of the city and ways to conduct urban research varies depending on the knowledge basis and paradigms of the science in question. In the Conference 2020 we will focus especially on the phenomena, questions and starting points and forms of co-operation, overarching to the different sciences conducting urban studies. Focusing on urban phenomena challenges us to contemplate the embedded preconceptions of researchers, as well to pay attention to the multiformity of urban research. What kind of interdisciplinary knowledge bases and forms are we able to combine? What are the challenges of interdisciplinary research?

According to the Oxford Dictionaries a phenomenon or phenomena is “a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood” or also “a person or thing that is very successful or impressive”. A phenomena can raise attention, feelings of admiration or also distaste and even repulsion. The current cities are intensely affected by changing cultural, social and natural dynamics. The challenges posed by globalisation, climate change, regional polarisation and new technologies restructuring the traditional uses of urban space and to cities more generally press for more cross-cutting research. What should the new inventions and approaches in urban studies be? How to better understand and interpret the current turmoil taking place both on local and global scale? Does the concept of phenomena as an approach bring added value and new perspectives to urban research?

The Urban Studies Conference 2020 calls for proposals for working groups under the theme of City as a Phenomena.

Proposals comprising urban phenomena as mobility, uses of space, smart city, urban experience, agency, and development of urban areas, are welcome. The time span of the phenomena can be past, present or future. We encourage the proposers to identify interdisciplinary methods and themes, which demand new ways to produce and implement knowledge.

The proposals for working groups should be sent latest on Friday, 17.1.2020 to the address: kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

The proposal should include 1) the title of the working group, 2) a short description of the content  (250 to 500 words). Also the name and full contact information of the group Chair(s)* (name, title, affiliation, phone, email) is needed.

The Chair of the session is expected to have at least one designated Vice Chair, or the session may have two or more Chairpersons. We encourage designing multidisciplinary working groups, and the Chairs of the session may be from different organizations / research backgrounds. How do the sessions work? Speakers will be invited to the selected sessions in a separate call for proposals. The Chairs will select the final presenters and manage the internal communication of their session.

We invite all interested in issues of the city of phenomena to participate in the Urban Studies Conference 2020!

The official hashtag for the Urban Studies Conference 2020 is #ktp2020

Image: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing