10. Estetiikka kaupungissa, nyt ja tulevaisuudessa

10. Estetiikka kaupungissa, nyt ja tulevaisuudessa

Puheenjohtajat: Professori Arto Haapala, HY, ja professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

SESSIO I: Torstai 27.4 klo 13:30-15

Kosonen Leo: Kaupunkikudokset, kaupunkiympäristöt ja kaupunkiarkkitehtuurit
Tainio Matti: Pimeyden estetiikkaa kaupungissa
Kholina Anna: City as an experience
Miettinen Anu: Doing environmental art and urban activism

 

Työryhmän kuvaus:

Kaupunki on sekä materiaalisena että sosiaalisena ympäristönä tyypillisesti monimuotoinen ja monitulkintainen. Koskaan ei ole olemassa vain yhtä kaupunkia, vaan toisiaan sivuavien ja toisiinsa limittyvien kaupunkien verkostomainen kudos, joka on seurausta erilaisten urbaanien elämänmuotojen rinnakkainelosta ja vuorovaikutuksesta. Kaupunkiin kuuluu myös erilaisuuden kohtaaminen sekä eriävien tulkintojen ja näkemysten väliset konfliktit.

Estetiikalla on keskeinen tehtävä siinä, kuinka kaupunki kokemuksessa jäsentyy ja mitä kaupungilla ylipäänsä ymmärrämme – millaisia arvoja sekä merkityksiä kaupunkiin kuuluu tai tulisi kuulua. Voidaan argumentoida, että hyvä kaupunkiympäristö ruokkii luovuutta ja mielikuvitusta: erilaisuus ja monimuotoisuus toimivat inspiraation lähteinä.

Kaupunkia ja sen kehitystä on tyypillisesti pyritty eri tavoin hallitsemaan ja suunnittelemaan, ja viime aikoina muutokseen on yhä enemmän yritetty varautua muun muassa strategisen ajattelun avulla. Luovuuden ja mielikuvituksen merkitys voi kuitenkin korostua entisestään tulevaisuuden kaupungissa, kun globaalit uhkakuvat aina ilmastonmuutoksesta pakolaiskriisiin sekä niistä aiheutuvat paikalliset vaikutukset haastavat nykyisenkaltaiset käsitykset kaupungista ja kaupunkimaisesta elämänmuodosta.

Tulevaisuudessa ennakkoluulottomat visiot voivat olla avainasemassa kaupunkikehityksen ymmärtämisessä, kaupunkien toimivuuden ja hyvinvoinnin turvaamisessa sekä potentiaalisten ei-toivottujen kehityskulkujen ehkäisemisessä. Visioilla ja visioinnilla on puolestaan vahva kytkös estetiikkaan: visiot ammentavat vaihtoehtoisista todellisuuksista, ja erilaisten todellisuuksien jäsentyminen aistittaviksi ja ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi on viime kädessä juuri esteettinen kysymys.

 

Alateemat:

– Visioiva estetiikka sekä suunnittelu- ja kuvittelukyvyn rajat: mikä on yhtäältä suunnitellun ja ennakoidun sekä toisaalta suunnittelemattoman ja ennakoimattoman asema tulevaisuuden kaupungissa?

– Estetiikan rooli vaihtoehtoisten nykyisten ja tulevaisuuden kaupunkitodellisuuksien rakentumisessa: kuinka estetiikka voi vaikuttaa jonkin tietyn kaupunkinäkemyksen tai -vision muodostumisessa muutosvoimaksi?

– Arkisen kaupunkielämän jäsentäminen ja arviointi esteettisesti nyt ja tulevaisuudessa: mikä on estetiikan merkitys nykypäivän ja tulevaisuuden arkisen kaupunkielämän kokemisessa ja arvostamisessa?