Arkisto-KTP2022

Kaupunkitutkimuksen päivät 2022 Tampereella

Tapahtumapaikka: Tampereen yliopisto (keskustakampus, päärakennus), Kalevantie 4
Venue: Tampere University (City Centre Campus, Main Building), Kalevantie 4

Kestävä kaupunki

Vuoden 2022 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on Kestävä kaupunki. (English below)

Kestävyys on ajankohtainen, moniulotteinen ja historiallisesti muuttuva tutkimusaihe. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyys on keskeisessä asemassa ratkaistessamme tulevaisuuden haasteita. Yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa, ja kaupunkiväestön osuuden ennakoidaan kasvavan kahteen kolmasosaan vuoteen 2050 mennessä. Kaupungistuminen on yhteydessä muihin laajoihin kehityskulkuihin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja yhteiskuntien eriarvoistumiseen. Seuraukset ulottuvat terveysvaikutuksista ekosysteemien muutoksiin ja ihmisten identiteettien rakentumiseen. Monet kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä kärjistyvät urbaaneissa ympäristöissä, joten kaupungeilla on tärkeä rooli näihin vastaamisessa.

Kaupunkien kestävyyttä on mahdollista lähestyä esimerkiksi ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista. Käytännössä nämä ulottuvuudet kietoutuvat toisiinsa erottamattomasti, jolloin muutos kohti kestävämpää kaupunkia edellyttää systeemistä ajattelua ja eri tieteenalojen näkökulmien yhdistämistä. Myös kaupunkeja koskevilla kuvitelmilla ja menneisyyttä jäsentävillä analyyseilla on tärkeä rooli tulevaisuuden mahdollisuuksien ja ratkaisujen tuottamisessa.

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville huhtikuussa 2022!

Kaupunkitutkimuksen päivien virallinen hashtag on #ktp2022Tampere.

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Sustainable Cities

The theme of Urban Studies Conference 2022 is Sustainable Cities.

Sustainability is a topical, multidimensional, and historically changing research topic. The sustainability of cities and city regions is key for solving future challenges. More than half of the world’s population lives in cities, and the percent of the global population living in urban areas is projected to increase to nearly 70% by 2050. Urbanization is connected to other broad developments, such as climate change, population growth, decreased biodiversity and growing societal inequality. Implications range from health effects to changes in ecosystems and the formation of people’s identities. Many sustainability challenges intensify in urban environments, so cities play an important role in solving them.

Urban sustainability can be approached, for example, from the perspectives of environmental, economic, social, and cultural sustainability. In practice these dimensions are intertwined, which means that a transformation towards a more sustainable city requires systems thinking, as well as combining the perspectives of multiple disciplines. Also, urban imaginaries and analyses of the past play an important role in producing future possibilities and solutions.

We invite all interested in issues of sustainable cities to participate in the Urban Studies Conference 2022!

The official hashtag for the Urban Studies Conference is #ktp2022Tampere.

Image: Laura Vanzo / Visit Tampere

 

Ohjelma 2022 / Programme 2022

Työryhmät 2022 / Sessions 2022

Keynote-puhujat 2022 / Keynote speakers 2022

Vuoden kaupunkikirjoitus 2021 / City-Paper of the Year 2021