14. Päästöjen vähentämisen edistäminen aluetasolla

Päästöjen vähentäminen on organisoitu Suomessa maakunnittain ja kunnittain sekä yritysten päästökauppojen kautta. Suomen ympäristökeskus eli Syke koordinoi päästöjen laskentaa ja päästötavoitteiden saavuttamista. EU:n Life-ohjelmasta rahoitetun Canemure -hankkeen tavoitteena on vähentää rakennusten ja liikkumisen päästöjä. Kuntien päästöjä lasketaan ns. piipun päästä. Esimerkiksi Helsingin päästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 2638 kt CO2e/y, josta lämmityksen osuus oli 1641 kt (62 %), liikenne 566 kt (21 %), sähkön kulutus 343 kt (13 %) ja muut 88 kt (3 %). Pääpaino Helsingin päästöjen vähentämisessä on rakennusten ja liikenteen päästöjen vähentämisessä.

Suomen ympäristökeskus julkisti tammikuussa 2023 Suomen kuntien kulutuksesta aiheutuvat päästöt ensimmäistä kertaa. Kotitalouksissa syntyy n. 83 % kulutuksen päästöistä. Helsingin kotitalouksien päästöt olivat 8,9 tonnia per asukas. Kotitalouksien kulutuksen päästöt koostuvat asumisesta 2,3 t (26 %), liikkumisesta 2,0 t (22 %), ruuasta 1,8 t (20 %), tavaroista 1,4 t (16 %) ja palveluista 1,4 t (16 %).

Helsingin tavoitteena on, että maalämmön osuus lämmityksessä olisi 15 % vuoteen 2030 mennessä. Kokemuksista on havaittu, että varsin hyvään tasoon rakennusten päästöjen vähentämisessä päästään ottamalla käyttöön maalämpö, lämmön talteenotto ja aurinkopaneelit.

Päästöjen vähentämisessä vaikuttaa kaksi hyvin erilaista lähestymistapaa: päästöjen vähentämisessä sovelletaan ns. top down -ajattelua tai bottom up-mallia. Top down -ajattelu perustuu kaupunkien omiin organisaatioihin. Bottom up ajattelussa tukeudutaan kansalaisyhteiskuntaan ja paikalliseen organisoitumiseen ja viestintään. Ilmastomuutoksen torjuntaan liittyvässä viestinnässä yleensä todetaan, että ”ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kaikkia”. Tarkasteltavaksi näkökulmaksi tulisi myös ottaa asukkaiden ilmastotietoisuuden ja -vastuullisuuden vaihtelu alueittain.

Canemure Lauttasaari-Maunula -hankkeessa on selvitetty Helsingin Lauttasaaressa ja Maunulassa rakennusten ja asumisen sekä liikkumisen päästöjen vähentämistä kaupunginosatasolla. Tavoitteena on ollut ymmärtää ja havainnollistaa päästöjen vähentymistä paikallistasolla, jossa päästöjen vähentämisen ideat leviävät tehokkaasti hyödyntäen alueiden omia medioita tiedon levittämisessä. Rakennusten päästöjen laskeminen ja vieminen digitaaliselle kartalle sekä päästöjen vertailu pelillistää päästövähennystoiminnan kansalais- ja taloyhtiötasolla sekä kiihdyttää siten päästöjen vähentymistä.

Myös pankit ja kaupan keskusliikkeet ovat tulleet mukaan päästövähennystoimintaan ja tarjoavat asiakkailleen tietoa kulutusvalintojen päästövaikutuksista yksilötasolla.

Työryhmän tavoitteena on koota kokemuksia ja tutkimustietoa kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan välisessä yhteistyössä syntyvästä päästövähennystoiminnasta sekä tavoista laskea, mitata ja havainnollistaa päästöjen vähentymistä kokonaista kaupunkia pienemmillä alue- tai kaupunginosatasoilla.

Puheenjohtajat

Hannu Kurki
Canemure Lauttasaari-Maunula -hanke
hannukurki@hotmail.com

Eino Rantala
Ekosto Oy
eino.rantala@ekosto.fi


Esitykset

1.