Kategoriat
Yleinen

Esitelmäkutsu

Vuoden 2023 Kaupunkitutkimuksen päivien esitelmäkutsu on avattu!

Ehdotuksia voi lähettää 25 eri työryhmään. Työryhmäkuvaukset löytyvät täältä.

20. Kaupunkitutkimuksen päivien teema on Tiedon kaupunki. Päivät järjestetään Turun yliopiston Publicum-rakennuksessa 4.–5.5.2023. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Esitelmien abstraktit (noin 250 sanaa) pyydetään osoittamaan suoraan työryhmien puheenjohtajille perjantaihin 31.3.2023 mennessä. Työryhmien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät jokaisen työryhmän osalta täältä.

Työryhmiin hyväksytään esityksiä esimerkiksi valmiista tai tekeillä olevista tutkimuksista, hankkeista ja opinnäytetöistä. Myös yleisemmät keskustelunavaukset ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen avataan maaliskuun aikana ja samalla julkistetaan osallistumismaksut.

Kategoriat
Yleinen

Työryhmäkutsu

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 4.–5.5.2023 Turussa Yliopistonmäellä Publicumissa. Vuonna 2023 päivien järjestäjinä ovat Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura yhteistyössä Turun kaupunkitutkimusohjelman kanssa.

Vuoden 2023 teema on Tiedon kaupunkiTavoitteena on pohtia tiedon merkitystä kaupunkien kehityksessä. Modernit kaupungit samoin kuin yhteiskunnat rakentuvat tutkitulle tiedolle. Samalla kaupungit hyödyntävät kaupunkilaisten sekä kaupungissa vierailevien ihmisten tuottamaa tietoa. Kaupunkilaiset puolestaan käyttävät arkista, kokemusperäistä tietoa sekä toimiessaan että pyrkiessään vaikuttamaan kaupunkinsa kehitykseen.

Tiedon ja kaupunkitutkimuksen yhteyttä voi pohtia esimerkiksi kysymällä: Millaista tietoa kaupungit haluavat ja ketkä sitä saavat tuottaa? Miten tutkijoiden tuottama tieto nivoutuu yhteen kaupunkilaisten arkisen kokemusperäisen tiedon kanssa? Mikä on korkeakoulujen asema kaupungeissa? Miten tiedon arvostus näkyy kaupungeissa? Miten erilaiset tieteet – arkkitehtuuri, historia, taloustiede, valtio-oppi, sosiologia, maantiede, kulttuurintutkimus – ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat nykyään kaupunkien kehitykseen? Miten kaupunkeja koskeva tieto on rakentunut ja muuttunut? Minkälaista tietoa tarvitsemme kaupunkien tulevaisuutta ennakoidessamme?

Tutkijoiden tuottaman tiedon lisäksi myös osallistavien menetelmien ja kansalaistieteen keinoin tuotettu tieto kaupungeista on osa päivien teemaa. Teema kuvastaa myös Kaupunkitutkimuksen päivien 20-juhlavuotta.

Pyydämme ehdotuksia Tiedon kaupunkia käsitteleviksi työryhmiksi 20.1.2023 mennessä. Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat@yss.fi

Kategoriat
Yleinen

Vuoden kaupunkikirjoitus 2022

Vuoden kaupunkikirjoitukseksi 2022 valittiin Veera Mollin ja Essi Jouhkin kirjoitus Leikin paikka. Kirjoitus ilmestyi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden numerossa 1/2021 (vol. 59 Oikeus kaupunkiin).

Vuoden kaupunkikirjoitus tarkastelee lasten tarpeiden huomioimista osana suomalaista kaupunkisuunnittelua. Veera Moll ja Essi Jouhki pohtivat artikkelissaan, miten kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu lapsille 1970-luvulla, jolloin suomalaisten kaupunkien rakenne muuttui. Palkinnon myöntänyt raati piti artikkelia tieteellisesti hyvin korkeatasoisena, itsenäisenä analyysina, jossa kaupunkisuunnittelun teoria yhdistyi mielekkäästi muuttuviin aikalaisnäkemyksiin ja -keskusteluihin lapsiystävällisestä ympäristöstä niin Helsingissä kuin myös muualla kaupungistuvassa Suomessa. Artikkeli tarkastelee myös lasten asemaa ja merkitystä kaupunkitilan käyttäjinä. Pohtimalla lasten osallisuutta kaupunkitilaan kirjoittajat onnistuvat yhdistämään historiallisen näkökulman tutkittavaan aikakauteen ja sen ongelmiin, mutta samalla osoittamaan ilmiön ajankohtaisuuden omassa ajassamme. Kenellä on oikeus kaupunkiin sekä kenen ehdoilla ja kenelle kaupunkia suunnitellaan, ovat polttavia kysymyksiä myös tämän päivän kaupunkisuunnittelussa. Keskustelu suunnitteluratkaisuiden kehityksestä ja siihen vaikuttaneista toimijoista kytkee tutkimuksen nykypäivään.

Kirjoituspalkinnon myöntänyt raati arvosti myös artikkelin hyvää kirjoitusasua, joka tekee artikkelista helposti lähestyttävän ja ymmärrettävän eri alojen asiantuntijoille sekä suurelle yleisölle. Artikkeli hyödyntää laajaa ja monipuolista lähdeaineistoa kuten asiantuntijalehtikirjoituksia sekä erilaisia viranomaisaineistoja sekä haastatteluaineistoja kiitettävästi. Lisäksi raati piti onnistuneena artikkelin rakennetta sekä sen vuoropuhelua tutkimusaineiston ja tutkimuskirjallisuuden väillä.